Onder het Friese gras

geen addertjes

Bel 0652044712 of

0294284099

Huurvoorwaarden

 • visdiefje
 • Vorige week
 • Gezien op Marktplaats

Voor de verhuur van Visdiefje gebruiken wij het Modelcontract hieronder. Alle huurvoorwaarden staan daar in. Nadat de reservering rond is, sturen wij u de volledig ingevulde overeenkomst toe voor uw akkoord.

Voordat u de modelovereenkomst leest willen wij u alvast op twee belangrijke gebruiksvoorwaarden wijzen:

In Visdiefje zijn huisdieren niet toegestaan
In Visdiefje is roken niet toegestaan

 

MODEL HUUROVEREENKOMST MET DE VOORWAARDEN

Huurovereenkomst vakantiewoning Visdiefje in het Fonteinbos te Oudemirdum

Partijen:

1. De heer NAAM VERHUURDER,

wonende aan STRAATNAAM, POSTCODE PLAATSNAAM,

hierna te noemen: verhuurder;

en

2.   Mevrouw/De heer NAAM HUURDER,

wonende aan  STRAATNAAM, POSTCODE PLAATSNAAM,

hierna te noemen: huurder;

Verklaren een huurovereenkomst over de verhuur van een vakantiewoning voor vakantieverblijf te zijn aangegaan onder de navolgende voorwaarden:

Artikel 1. 

 1. Verhuurder verhuurt aan huurder voor vakantieverblijf de vakantiewoning, genaamd Visdiefje, inboedel en verder toebehoren in Het Fonteinbos te Oudemirdum. Visdiefje heeft huisnummer 30. Het Fonteinbos is gelegen aan de Fonteinwei 12 te Oudemirdum. Het gehuurde wordt verder aangeduid als: Visdiefje.
 2. De verhuur heeft plaats ten behoeve van totaal   AANTAL  personen, verder aangeduid als: de vakantiegangers.
 3. De verhuur heeft plaats onder de voorwaarden in deze overeenkomst vermeld.

Artikel 2.

 De huur vangt aan op:  DAG               DATUM         om 15.00 uur;

en

eindigt op:                                DAG               DATUM         om 10.00 uur.

Artikel 3.

 1. De door huurder aan verhuurder voor de totale huurperiode verschuldigde huursom  bedraagt BEDRAG euro.
 2. Huurder betaalt de verschuldigde huursom uiterlijk DATUM aan verhuurder door storting op of overmaking naar: BANKGEGEVENS VERHUURDER onder vermelding van: huur Visdiefje.

Artikel 4.

 1. Bij de aanvang van de huurperiode stelt verhuurder Visdiefje aan huurder ter beschikking. Dit gebeurt door  het verstrekken, via persoonlijke overhandiging of anderszins, van  de huissleutel van Visdiefje.
 2. Aan het einde van de huurperiode kan verhuurder in aanwezigheid van huurder een inspectie van Visdiefje houden of doen houden. Dan geeft huurder ook de sleutel van Visdiefje terug aan verhuurder via persoonlijke overhandiging aan verhuurder of diens vertegenwoordiger.

Artikel 5.

 1. Huurder staat Visdiefje niet in huur of anderszins af aan anderen.
 2. Huurder draagt er zorg voor dat:
  1. Visdiefje uitsluitend als vakantieverblijf wordt gebruikt gedurende de huurperiode;
  2. niet anderen dan de vakantiegangers overnachten in Visdiefje, tenzij verhuurder daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
  3. er buiten de woning geen tenten of andere slaapplaatsen worden gecreëerd;
  4. de voor binnenshuis bestemde inboedel en inventaris niet buiten de woning komt;
  5. er geen huisdieren in Visdiefje komen;
  6. er niet in Visdiefje wordt gerookt;
  7. door de vakantiegangers of anderen die hij toelaat tot Visdiefje, geen schade of overlast wordt veroorzaakt aan of bij Het Fonteinbos, andere vakantiewoningen aldaar of andere (vakantie)bewoners van Het Fonteinbos;
 3. Huurder draagt zorg voor zorgvuldig gebruik van Visdiefje en houdt Visdiefje netjes. De te gebruiken bedden en dekbedden voorziet hij van respectievelijk slopen, hoeslakens en dekbedovertrekken. Hij neemt voorts de in de woning aanwezige gebruikersinstructies in acht.
 4. Huurder is aansprakelijk voor schade aan Visdiefje tijdens de huurperiode, veroorzaakt door de vakantiegangers of door hem tot Visdiefje toegelaten personen.
 5. Huurder vrijwaart verhuurder voor (rechts)vorderingen van derden die samenhangen met:
  1. het verblijf van de vakantiegangers of anderen die hij toelaat tot Visdiefje tijdens de huurperiode; of
  2. het niet nakomen van de huurderverplichtingen.
 6. Verhuurder is niet aansprakelijk voor:
  1. schade door ongelukken of anderszins ontstaan tijdens de huurperiode aan de vakantiegangers of anderen die huurder heeft toegelaten in Visdiefje;
  2. schade aan eigendommen van de vakantiegangers of anderen die huurder heeft toegelaten in Visdiefje door diefstal of andere oorzaken.

Artikel 6.

 1. Huurder meldt schade aan of storingen van Visdiefje onmiddellijk aan verhuurder.
 2. Huurder zorgt er voor dat hij Visdiefje bij het einde van de verhuurperiode schoon aflevert aan verhuurder. Huurder besteedt de eindschoonmaak uit aan de beheerder van Het Fonteinbos. Huurder betaalt het hiervoor voor alle huurders van Visdiefje geldende vaste bedrag aan de beheerder.
 3. Indien Visdiefje blijkens de opgaaf van de beheerder van Het Fonteinbos tijdens de huur door huurder zodanig bevuild is dat het in het tweede lid bedoelde vaste bedrag onvoldoende is voor het bekostigen van de eindschoonmaak, dan is huurder  de hogere  schoonmaakkosten aan de beheerder verschuldigd.
 4. Huurder betaalt het voor de eindschoonmaak verschuldigde bedrag uiterlijk op de dag van einde van zijn huur van Visdiefje aan de beheerder. Indien huurder het verschuldigde bedrag niet tijdig geheel aan de beheerder betaalt, dan is verhuurder het onbetaald gelaten bedrag zowel aan de beheerder als aan verhuurder verschuldigd. Het door huurder verschuldigde bedrag wordt dan gesteld op minimaal 100 euro. Huurder is dan zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist in verzuim. Verhuurder en de beheerder zijn in dat geval bevoegd om op kosten van huurder in en buiten rechte tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

Artikel 7.

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden te beschouwen of te verklaren, indien huurder tekort schiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst.

Partijen akkoord:

(per e-mail of via ondertekening)